Adatvédelmi Szabályzat


ADATVÉDELMI  NYILATKOZAT

Bevezetés

Bulyáki József  kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatokat csak www.bulyakipalinka.hu webáruházból történő vásárlás, a hírlevél küldés és a nyereményjáték zökkenőmentes lebonyolításához szükséges mértékig és időtartamig tárol és dolgoz fel.


Adatainak megadása önkéntes. Ha a kért személyes adatokat a részünkre megadja, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat Bulyáki József., kizárólag az Ön azonosítása és a www.bulyakipalinka.hu webáruházból való vásárlás, rendelés teljesítése, hírlevél küldés és nyereményjáték zökkenőmentes lebonyolítása céljából kezelje.
Bulyáki József egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes adatokat harmadik személy részére – a törvényben biztosított eseteken kívül - semmilyen körülmények között nem adja át.

Bulyáki József adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény


Bulyáki József egyúttal kijelenti, hogy adatkezelési gyakorlatában minden esetben a fenti jogszabályok rendelkezéseinek a betartásával jár el.

Adatkezelő adatai
Név: Bulyáki József
Székhelye és postázási címe: 5065 Nagykörű, Dr. Antal K. út. 2/A
Adószáma: 52131518-2-36

Ügyfélszolgálat
Levelezési cím: 5065 Nagykörű, Dr. Antal K. út. 2/A
Telefonszáma: +36 30 944 61 93
A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@bulyakipalinka.hu
Az ügyfélszolgálat munkaszüneti napokon nem üzemel.
Adatkezelési nyilvántartási szám:

Adatfeldolgozók adatai
- Név: KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft., 5071 Besenyszög, Táncsics Mihály utca 10.; Telephely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. 2/34.
 - Név: Magyar Posta Zrt.; székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; email: info@posta.hu
Bulyáki József fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA, KEZELT ADATOK KÖRE
Az adatkezelés célja Bulyáki József  webáruházában történő regisztráció és vásárlás dokumentálása, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, direktmarketing tartalmú megkeresések az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelő a felhasználó által megadott, egyedi azonosítást lehetővé nem tevő adatok feldolgozásával szolgáltatásai fejlesztése érdekében vásárlói statisztikákat készít.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Ön, mint adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

1. Regisztráció és vásárlás a weboldalon
A weboldalon való vásárlás regisztrációhoz kötött, a regisztráció és a vásárlás során megadott adatok a vásárlás, postázás és számlázás céljából szükségesek. (számlázási és szállítási adatok: név, e-mail, cím, cégek esetén adószám) Az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek.

2. Hirlevél
Bulyáki József az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú elektronikus levelet, személyre szóló ajánlatokat küld a hirlevél feliratkozók részére. A hirlevél küldés csak az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján lehetséges. A felhasználó hozzájárulása visszavonásig érvényes. (név, email, regisztráció ideje)

3. Látogatói adatok
A honlap látogatása során a látogatói adatok rögzítésre kerülnek a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása céljából.
Az adatokat a weboldal látogatásától számított 30 napig kezeljük.
A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását, mint külső szolgáltató, a Google Analytics szervere biztosítja. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebben a www.google-analytics.com oldalon lehet olvasni.

A bulyakipalinka.hu  COOKIE (“SÜTI”) KEZELÉSE
A bulyakipalinka.hu szolgáltatásai esetenként használhatnak úgynevezett „sütiket”. A sütik teszik lehetővé például a kosár használatát és webhelyeink működésének személyre szabását, emellett adatokkal szolgálnak arról, hogy a webhelyek mely részét hányan látogatják, bővebb információt a felhasználói szokásokról, aminek révén tovább növelhetjük szolgáltatásunk minőségét.
Van lehetőség letiltani a sütik használatát, erre általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti pontban.
Webhelyeinkre és egyéb online szolgáltatásainkra az alábbi kategóriák érvényesek:

Nélkülözhetetlen sütik
Ezek a sütik alapvető fontosságúak ahhoz, hogy látogatóink böngészhessék a webhelyeket és használhassák azok funkcióit. E sütik nélkül nem biztosíthatók az olyan szolgáltatások, mint a kosár és az elektronikus számlázás.

Fejlesztést elősegítő sütik
Ezek a sütik információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal felhasználói hogyan használják a webhelyeinket – például, hogy melyik oldalakat látogatták a leggyakrabban. A sütik a megvásárolt termék vagy szolgáltatás adatait is továbbítják. Ezek a sütik nem gyűjtenek személyazonosításra alkalmas adatokat.

Használati élményt javító sütik
Webhelyeink ezeknek a sütiknek a segítségével jegyzik meg, hogy a látogató milyen lehetőségeket választott ki. Például egy ilyen süti tárolhatja a látogató földrajzi tartózkodási helyét. Ezen adatok nem alkalmasak a látogató személy szerinti azonosítására.

Jogorvoslat lehetőségek

1.Bulyáki József ügyfélszolgálata
Ügyfélszolgálatunkon bármikor - azonosítása után - tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését.
Az érintett kérelmére Bulyáki József, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Bulyáki József költségtérítést állapít meg.
Bulyáki József az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

​2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni, amennyiben jogorvoslattal kíván élni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu